OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na informácie

Spoločnosť AK koučing s.r.o., so sídlom Vojvodská 14, 040 01  Košice, IČO: 50 182 935 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje poskytnuté jej dotknutými osobami prostredníctvom webových stránok www.agatakleinova.sk a www.vyuzisvojpotencial.sk a ako prevádzkovateľ poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov = Zásady ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb  poskytnuté mu prostredníctvom  webových stránok prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, miesto trvalého pobytu alebo sídla alebo iná fakturačná adresa. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ  v informačnom systéme s názvom: “IS marketing”.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa dotknutá osoba prehlasuje, že osobné údaje sa týkajú výlučne jej osoby, a  sú správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Dotknutá osoba (záujemca) udeľuje prevádzkovateľovi potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie osobných údajov podľa všeobecných obchodných podmienok (v rámci registrácie, otázok, vypísania cien, prípadne realizácie zmluvy).

Použitie a postúpenie osobných údajov

Prevádzkovateľ používa osobné údaje dotknutej osoby aj na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Možnosť odhlásenia

Dotknutá osoba (záujemca) môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov elektronickou formou - e-mailom na kouc@agatakleinova.sk

Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú vymazané.

Cookies

Prevádzkovateľ používa cookies na sledovanie preferencie návštevníkov z dôvodu optimalizácie a vylepšenia webových stránok. Služba cookies zabezpečuje zobrazovanie reklamy a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom, kde nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy z ktorej záujemca stránku navštívil. Túto službu je možné zrušiť na internetovom prehliadači záujemcu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôvernosť Vašich dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Budú používané k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami. Vaše detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Košice, 30. apríl 2018